Share |

Objektif Visi dan Misi

Menjelang Tahun 2015 KKBS telah :

  • Mempunyai dasar dan panduan nasional dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
  • Berupaya meningkatkan penyertaan aktif rnasyarakat dalarn menangani hal-hal Kebajikan, Kemasyarakatan, Kebudayaan, Kebeliaan dan Kesukanan.
  • Membudayakan semangat kesukarelaan dan berdikari di kalangan semua peringkat masyarakat.
  • Melibatkan secara aktif berbagai agensi dalam mengukuhkan nilai-nilai patriotisme, keusahawanan dan semangat kekitaan dikalangan masyarakat khususnya belia.
  • Memiliki prasarana dan kemudahan asas dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan diseluruh negara.
  • Sama-sama berupaya meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap falsafah Negara.
  • Berupaya mencipta persekitaran yang kondusif bagi melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya tinggi.
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara