Share |

Bahagian Pembangunan Belia

Bidang Tugas dan Tanggungjawab

 • Menyelaras Jabatan Belia dan Sukan, Pusat Pembangunan Belia dan Outward Bound Brunei Darussalam
 • Menjadi ‘Focal point’ hal ehwal belia dan sukan bagi semua agensi-agensi Kerajaan, bukan Kerajaan dan NGO’s di peringkat Kebangsaan, Serantau dan Antarabangsa
 • Menyelaras Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan : Lembaga Pusat Pebangunan Belia, Hari Belia Kebangsaan; Pemilihan Atlit; Skim Penggalak kecemelangan Sukan; Anti-Doping, Disiplin Atlit.
 • Memantau perlaksanan Dasar Sukan Negara, Dasar Belia Negara dan Rancangan Strategik

Fungsi Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan

 • Menyampaikan dasar yang berkaitan dengan belia dan sukan kepada agensi pelaksana;
 • Meneliti cadangan-cadangan daripada agensi pelaksana belia dan sukan;
 • Meneliti kewangan yang berkaitan dengan pembangunan belia dan sukan termasuk penyertaan Negara Brunei Darussalam ke sukan-sukan Serantau dan Antarabangsa;
 • Memantau program yang telah dijalankan oleh agensi pelaksana belia dan sukan;
 • Merancang pembangunan dan perkembangan belia dan sukan termasuk Rancangan Kemajuan Negara (RKN), peruntukan kewangan, Pelan Strategik, perancangan jangka
 • pendek dan jangka panjang;
 • Memberikan ‘guidelines’ dan menjadi pakar rujuk kepada hal ehwal belia dan sukan
 • Menangani apa-apa jua sahaja yang berkaitan dengan hal ehwal belia dan sukan.

Dasar Belia Negara

 • Diluluskan pada tahun 2002
 • Definisi belia – 15 hingga 40 tahun
 • Mengandungi 6 bidang strategi
  • Pendidikan dan Perkembangan Diri
  • Pekerjaan dan Latihan Belia
  • Kepimpinan
  • Daya Usaha
  • Persefahaman Antarabangsa
  • Perkhidmatan kepada Orang Lain dan Negara
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara